Liikkumista tukevat palvelut

Kaikille soveltuvan liikkumisen ensisijainen lähtökohta on järjestää liikkuminen esteettömän ja toimivan julkisen joukkoliikenteen avulla. Esteettömän joukkoliikenteen lisäksi tarvitaan palveluja vammaisten henkilöiden yksilöllisen kuljetuspalvelutarpeen huomioimiseksi.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain nojalla sekä osittain kehitysvammalain perusteella.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain mukaan henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja voi käyttää ainoastaan kotikunnan alueella, eli kauhavalaiset Kauhavalla ja evijärveläiset Evijärven alueella.

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Edellytyksenä on, että julkisen joukkoliikenteen käyttäminen olisi henkilölle vamman tai sairauden johdosta kohtuuttoman vaikeaa. Vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

Vammaispalveluasetuksen 6 §:n mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu oikeuttaa asuinkunnassa tai sen lähikunnissa tapahtuviin matkoihin. Lähikunniksi katsotaan kauhavalaisilla Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Isokyrö, Pedersöre, Uusikaarlepyy ja Vöyri sekä toiminnallinen lähikunta Seinäjoki. Evijärveläisten lähikunnat ovat Kauhava, Kruunupyy, Lappajärvi, Pedersöre ja Veteli sekä toiminnallinen lähikunta Seinäjoki. Asiakkaalla voi toki olla perustellusta syystä erikseen tehdyn päätöksen mukaisesti lupa poiketa näistä alueista.

Kuljetuspalveluja voidaan järjestää myös erityishuoltolain perusteella kehitysvammaisille henkilöille.

Kun pohditaan, järjestetäänkö henkilölle liikkumisen palvelut sosiaalihuoltolain vai vammaispalvelulain nojalla, arvioidaan onko henkilö vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammainen suhteessa kuljetuspalveluun ja mitkä säännökset toteuttavat parhaiten asiakkaan edun.

Arvioitaessa henkilön oikeutta kuljetuspalveluihin tehdään yhdessä hänen kanssaan palvelutarpeen arviointi tai palvelusuunnitelma, joissa arvioidaan henkilön fyysistä ja sosiaalista elinympäristöä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto, josta käy ilmi henkilön toimintakyvyn ja erityisesti liikkumiseen liittyvät haasteet ja apuvälineet sekä mahdolliset muut henkilön tilannetta kuvaavat tiedot. Ilman riittävää selvitystä toimintakyvystä, tarpeesta ja matkojen määrästä ei päätöstä kuljetuspalvelusta voida tehdä.

Vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun piiriin eivät kuulu matkat, joista korvaus tulee jonkin muun lain nojalla. Esimerkiksi lääkärissä, tutkimuksissa ja kuntoutuksissa käynnit kuuluvat sairausvakuutuslain piiriin ja korvaus niihin tulee Kelalta.

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista kuljetuspalveluhakemuksella (Hakemuksen löydät täältä). Myös siihen liittyviä erillisoikeuksia haetaan vammaispalveluista.

Lisätietoa kuljetuspalvelusta

30.5.2022

Yhteystiedot