Perhetyö

Perhetyö on perheiden hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön tavoitteena on tukea perheitä arkielämässä esille tulevien haastavien elämäntilanteiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Se pyrkii tukemaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja toimintakykyä sekä vahvistamaan perheen arjen hallinnan taitoja ja itsetuntoa. Perhetyö on lapsiperheiden tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista tukemista.

Perhetyössä työskennellään systeemisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet perhetyön käyttöön. Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että haasteet nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä. Perhettä autetaan kokonaisuutena, perheenjäsenten yksilölliset tarpeet huomioiden.

Perhetyö voi olla tukena esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • perheen toimintakyky tai voimavarat tarvitsevat tukemista
 • perheessä on tarve arkirutiinien ja oman osaamisen vahvistamiselle
 • vanhemmuus tarvitsee tukea
 • lapsen tai nuoren kasvu- kehitys- ja/tai kasvatusasiat mietityttävät
 • perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on haasteellista
 • perheessä on muutostilanne
 • lähiverkoston tuki ei ole riittävää.

 

Mitä perhetyö voi olla?

 • Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä.
 • Keskustelua ja ohjausta: mietitään yhdessä keinoja helpottamaan arjen sujuvuutta sekä keinoja vanhemmuuden ja huolenpidon pulmatilanteisiin (vuorovaikutus, päivärytmi, rajat ja säännöt, yhteinen tekeminen). Tämän ohella voi olla myös toiminnallisia tapaamisia (laavu-, pulkkamäkiretki tms.)
 • Ohjaamista asioiden hoidossa
 • Ohjaamista perheen yhteisiin tai lapsen omiin harrastusmahdollisuuksiin.

 

Miten asiakkaaksi?

Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna (18§) tai tehostettu perhetyö voi olla yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista (36 §).

Lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun työntekijät arvioivat perheen tuen tarvetta yhdessä perheen kanssa ja yhtenä vaihtoehtona perheen tukemiseksi voi olla perhetyö.

Perhetyöstä tehdään aina päätös ja suunnitelma johon palvelun järjestäminen tavoitteineen kirjataan.

18.5.2022

Yhteystiedot

Perhetyön tiimivastaava
Merja Kattelus
050 364 5731