Kotihoidon maksut

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen säännöllisen kotihoidon piirissä olevalle asiakkaalle tehdään palvelu- ja maksupäätös, josta selviää asiakkaalle myönnetty palvelu, sen määrä kuukaudessa sekä asiakkaalta perittävä maksu.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen kiinteä käyntimaksu. Tilapäisen kotisairaanhoidon maksu kerryttää maksukattoa 1.1.2022 eteenpäin. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään palvelun käyttäjältä kuntayhtymän yhtymähallituksen määräämä maksu. Tilapäisen kotipalvelun maksu ei kerrytä maksukattoa.

Kotihoidon maksua määrättäessä kuukausituloina huomioidaan asiakkaan ja mahdollisen puolison jatkuvat tai vuosittain toistuvat veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot). Tuloina huomioidaan elatustuki, vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki.

Jos molemmat puolisot saavat kotihoitoa, kummallekin puolisolle tehdään omat palvelua koskevat päätökset yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti.

Maksun määräytyminen:

Kunta tai kuntayhtymä perii jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Maksu saa olla enintään 5 momentin mukaisen maksuprosentin osoittama määrä 3 momentissa säädetyn tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

Tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko/ henkilöä
1 2 3 4 5 6
Tuloraja €/kk 598 1 103
1 731 2 140 2 591 2 976

 

Chart by Visualizer

Maksu määräytyy siis tulorajan ylittävästä osuudesta eli esimerkkinä yksin asuvan bruttotulot 988 euroa kuukaudessa. Maksu määräytyy (988-598) = 390 euron summasta henkilömäärän ja palvelutuntien mukaisesti (taulukko 2).

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän alaikäiset lapsensa, ja/tai jompikumpi vanhemmista alaikäisine lapsineen.

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.

Taulukko 2. Prosenttiluvut (%)
Prosenttiluvut (%) perheen koon mukaan/henkilöä
Palvelutunnit h/kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 tai yli hlöä
0–4 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
38 tai yli 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yksilöjaostolle ollessaan päätökseen tyytymätön. Maksun määräytyessä kohtuuttomaksi viranhaltija voi alentaa maksua ja tähän on erillinen hakemus. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Asikasmaksulaki 2 §).

Päivitetty 13.1.2022