Kotihoidon maksut

Kuukausimaksut määritellään alla olevan maksutaulukon mukaan. Tulorajat on päivitetty viimeksi vuonna 2020. Tukipalvelut laskutetaan erikseen. Maksun suuruus määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti jatkuvien, vähintään kerran viikossa tehtyjen käyntien, perheen henkilömäärän ja bruttotulojen perusteella. Hoitotuki ja ylimääräinen rintamalisä lasketaan tuloiksi, rintamalisää ja asumistukea ei lasketa tuloiksi kotihoidon maksua määriteltäessä.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksupäätökset tehdään alla olevan taulukon mukaan.

Hlö Tuloraja Tuettu 1 Tuettu 2 Tuettu 3 Valvottu Tehostettu Enimmäismäärä asetuksen mukaan
€/kk 1 – 5 (4,99) h/kk 5 – 10 (9,99) h/kk 10 – 15 (14,99) h/kk 15 – 30 (29,99) h/kk 30 h/kk
% % % % % %
1 588 17 23 28 31 35 35
2 1 084 13 16 18 20 22 22
3 1 701 10 12 14 16 18 18
4 2 103 9 11 13 14 15 15
5 2 546 8 9 11 12 13 13
6 2 924 7 8 9 10 11 11

Säännöllinen kotihoito myönnetään henkilöille, jonka hoivan-, huolenpidon- tai sairaanhoidon tarve on jatkuvaa ja vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Palveluntarpeita tulee olla useita.

Prosenttiosuus lasketaan tulorajojen ylittävistä kuukauden bruttotuloista.

Esim. kotitaloudessa on kaksi henkilöä ja hoitoa tarvitaan 15 h/kk, kotitalouden bruttotulot ovat yhteensä 2 600,00 €/kk. Maksu muodostuu näin: Katsotaan taulukosta henkilömäärä 2 ja tuloraja, joka on 1 084,00 €/kk. Kotitalouden tuloista 2 600,00 eurosta vähennetään 1 084,00 euroa, jolloin huomioon otettavaksi tuloksi jää 1 516,00 €, sen jälkeen katsotaan hoitotaso, joka on 15 h/kk (15 – 30 h/kk) ja siitä prosenttiosuus on 20 %. Huomioon otettavasta tulosta 1 516,00 eurosta otetaan 20 %, josta muodostuu hoitomaksu 303,20 €/kk.

Molemmille puolisoille tehdään oma maksupäätös, mikäli molemmat saavat kotipalvelua. Näissä tapauksissa puolisoille määritellään omat tuntimäärät avun tarpeen mukaan, tuntimäärät lasketaan yhteen ja maksu määräytyy yllä olevan esimerkin mukaan, maksu jaetaan puolisoiden kesken tuntimäärän suhteessa. Tämä käytäntö johtuu siitä, että mikäli molemmat puolisot hakevat Kelan hoitotukea, niin hoitotuen perusteena olevat kotihoidon kustannukset huomioidaan oikeassa suhteessa molemmille.

Maksuasetuksen (32 §) mukaan kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli 5 päiväksi ei kuukausimaksua peritä 5 päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelun keskeytymisestä ilmoitetaan 7 päivää ennen keskeytyksen alkamispäivää, kuukausimaksua ei peritä 5 ensimmäiseltä päivältä.

Päivitetty 8.1.2020