Tietosuojakäytäntömme

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa


Henkilötietojen käsittelyllä on jokin tietosuoja-asetuksessa säädetty käsittelyperuste. Pääsääntöisesti käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisteröidyn antama suostumus. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei ole olemassa lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Henkilötietolain mukaiseen rekisteröidyn tarkastusoikeuteen liittyvät lomakkeet:

Terveydenhuolto:

Terveydenhuollon asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Potilastietoja koskevien rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Potilasrekisterin tietojen korjaamisvaatimus

Potilastietorekisterin käyttäjälokitietojen tietopyyntö

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä

Sosiaalihuolto:

Sosiaalihuollon asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö

Sosiaalihuollon tietojen korjaamisvaatimus

Sosiaalihuollon lokitietojen tarkastuspyyntö

16.4.2021