Asiakastyytyväisyys

Hyviä tuloksia ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselystä

17.7.2018

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa toteutettiin keväällä 2018 laaja asiakastyytyväisyyskysely.

Kotihoidon osalta vastauksia saatiin yhteensä 324 kappaletta, ja tehostetun palveluasumisen osalta 95 kappaletta.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta!

Kyselyssä vastattiin 15 väittämään asteikolla 1–5 (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä). Kyselyn aihealueet käsittelivät asiakkaan saamaa hoitoa, hoivaa tai palvelua, asiakkaan huomiointia sekä hoito- tai hoivakokemusta. Lisäksi vastaajilta pyydettiin kokonaisarviota kuntayhtymästä.

Kotihoidossa saavutettiin eri osa-alueilla seuraavat keskiarvot:

 • Miten koit saamasi hoidon/palvelun?  4,1
 • Miten sinua kohdeltiin?  4,3
 • Millainen oli hoitokokemuksesi?  4,5
 • Kokonaisarviointi Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta?  4,4

Tehostetussa palveluasumisessa saavutettiin eri osa-alueilla seuraavat keskiarvot:

 • Miten koit saamasi hoidon/palvelun?  3,7
 • Miten sinua kohdeltiin?  4,2
 • Millainen oli hoitokokemuksesi?  4,3
 • Kokonaisarviointi Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta?  4,3
Kaksineuvoinen jatkaa erinomaisilla tuloksilla asiakaspalautekyselyssä
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä sekä saamaansa hoitoon että hoitokokemukseen.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kerätään kahdesti vuodessa tehostetusti asiakaspalautetta.

Keväällä 2018 palautetta kerättiin neljässä yksikössä:

 •  avosairaanhoidossa (sote-keskuksen ja hyvinvointiasemien poliklinikat)
 •  avoterveydenhuollossa (neuvolatoiminta)
 •  fysioterapiassa sekä
 •  työterveyshuollossa.

Vastauksia kertyi yhteensä 283 kappaletta.

Asiakkaat saivat vastata yhteensä 18 väitteeseen valitsemalla numeron asteikolta 1–5 (5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä). Kyselyn aihealueet käsittelivät asiakkaan saamaa hoitoa tai palvelua, asiakkaan kohtelua sekä hoitokokemusta. Lisäksi vastaajalta pyydettiin kokonaisarviota Kaksineuvoisesta.

Kuntayhtymässä, samoin kuin keskussairaalassakin, kyselyn tavoitekeskiarvo on asetettu melko korkealle, 4,5:een.

Kaksineuvoisessa tämä tavoite toteutui jokaisessa arviointiin osallistuneessa yksikössä.

Ikäneuvolan hyvinvointia edistävät kotikäynnit koetaan hyödyllisiksi

Kaksineuvoisen ikäneuvola tekee hyvinvointia edistävät kotikäynnit kaikille kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille. Käyntien tavoitteena on tukea ikääntyvän ihmisen omia voimavaroja ja etsiä yhdessä ammattilaisten kanssa ratkaisuja mahdollisiin pulmatilanteisiin.

75-vuotiaiden kotikäynneistä on vuonna 2017  toteutettu palautekysely, johon vastasi yhteensä 125 henkilöä eri puolilta kuntayhtymää.

Vastaajat olivat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä kotikäynteihin. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kotikäyntiin oli varattu riittävästi aikaa. He myös kokivat tulleensa kunnelluiksi sekä saaneensa selkeää ohjausta ja neuvontaa. Yli 90 prosenttia vastanneista piti kotikäyntiä hyvin hyödyllisenä.

Hyvinvointia tukevan kotikäynnin runkona on kyselykaavake, joka lähetetään etukäteen kotiin täytettäväksi. Ikäneuvolan työntekijä käy yhdessä ikäihmisen kanssa kaavakkeen kysymykset läpi, ja samalla jutellaan esimerkiksi asumiseen, terveyteen ja tukiverkkoihin liittyvistä seikoista.

Palautteessa tätä kyselykaavaketta pidettiin hyvänä – sen kautta omaa toimintaa tuli pohdittua perinpohjaisesti. Hyvänä pidettiin myös sitä, että kotikäynnin avulla kuntayhtymän palvelut ja henkilöstö tulevat tutuksi.

Palautekyselyn yhteenveto