Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Nyrkin tiedote 7.2.2022

 

Sairaalahoidon tarve on nyt epidemian tärkein mittari

 

Ilmaantuvuusluvut eivät enää anna kokonaiskuvaa epidemiatilanteesta. Ilmaantuvuuteen lasketaan ainoastaan terveydenhuollon tietoon tulleet koronatartunnat, ei kotitestillä to-dettuja. Tartuntojen kokonaismäärä on huomattavasti tilastoja suurempi.

Oleellisempi epidemiatilanteen mittari on tällä hetkellä sairaalakuormituksen taso, joka on tasaantumisen jälkeen noussut uudelleen.

Erikoissairaanhoidossa oli maanantaina 7.2.2022 yhteensä 18 koronapotilasta. Maakun-nan terveyskeskusten vuodeosastoilla oli niin ikään 18 koronapotilasta.

 

Aiemmasta poiketen rajoitustoimilla ei enää kyetä hillitsemään laajasti väestössä leviä-vää omikron-muunnosta.

Aluehallintoviraston kevennetyt määräykset tulivat voimaan Etelä-Pohjanmaalla 5.2.2022 alkaen.

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla terveydenhuollon pcr-testillä yhteensä 1214 koronatartuntaa, joista 498 viime viikonlopun aikana. Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 12141.

Kotitestillä todetut tartunnat eivät näy terveydenhuollon tilastoissa, joten koronatapausten määrä on huomattavasti tilastoitua suurempi.

Selvitetyistä tartunnoista suurin osa tuli edelleen perhepiiristä tai jäi epäselväksi. Joukkoaltistu-misia tapahtuu edelleen muun muassa sote-yksiköissä, koululuokissa ja päiväkotiryhmissä.

14 vuorokauden ilmaantuvuus varmistettujen testien osalta on nyt 1551 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 629 / 100 000 asukasta. Ilmaantuvuusluvun lasku johtuu tervey-denhuollon koronatestauksen kohdentamisesta ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluviin sekä sote-työntekijöihin. Ilmaantuvuusluvut eivät näin ollen enää kuvaakaan epidemian todellista tilan-netta.

Viime viikolla otettiin yhteensä 3347 pcr-testiä. Testimäärä on edelleen laskenut viimeviikkoi-sesta. Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on myös vähentynyt ja on nyt keskimäärin 14,1 tuntia.

Positiivisten koronatestien osuus on jonkin verran laskenut: viime viikolla 38 % otetuista pcr-näytteistä osoittautui positiivisiksi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 18 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on niin ikään 18 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 87,3 % on saanut 1. rokotuk-sen ja 84,8 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 55,1 % alueen yli 12-vuoti-aista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 88,2 % on saanut 1. rokotuksen ja 85,5 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 57,4 % yli 12-vuotiaista.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

 

 

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-piirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokouk-set. Alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 50 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.

Ulkona järjestettäviä tilaisuuksia ei enää rajoiteta. Aluehallintoviraston aiempi tilojen sul-kua koskeva määräys on purettu.

Määräys on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.

 

Aluehallintovirasto määrää tartuntalain pykälään 58 d perustuen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistu-vien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit).

Määräys on voimassa ajalla 1.2. – 28.2.2022.

 

 

Nyrkin suositukset

 

1. Yksityistilaisuudet

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityistilaisuuk-siin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuudessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turva-välejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja läh-töajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

 

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suo-sitellaan tauotettavaksi 14.2.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa (esimerkiksi kansalaisopistojen ryhmiä) voidaan toteuttaa etäyhteyksien kautta.

 

3. Etätyösuositus

Nyrkin etätyösuositus on voimassa alueella 28.2.2022 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä, että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpai-kalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

 

4. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityisti-lanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

 

5. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hy-västä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituk-sen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

 

6. Matkustus

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

 

7. Maskisuositus

Laajaa maskin käyttöä suositellaan kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:

· Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.

· Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja op-pilaitokset.

· Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.

· Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjes-tettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.

· Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testitulok-sen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

· Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulko-puolella.

· Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kai-kissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

 

 

Koronanyrkin kokouksen osallistujat 7.2.2022

 

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna

Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Minna Timonen, johtava ylilääkäri, JIK

Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY

Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Markus Heinänen, lakimies, AVI

Tuula Hannila-Handelberg, THL

Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapuan kaupunki

Heikki Risikko, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP, kokouksen sihteeri

 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 14.2.2022 klo 12.30.

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää