Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Nyrkin tiedote 17.1.2022

 

Tammikuussa jo lähes 2900 koronatartuntaa – Nyrkki jatkoi etätyösuositustaan

 

Etelä-Pohjanmaan koronaluvut lyövät jälleen uusia, kyseenalaisia ennätyksiä. Viime vii-kolla tuli ilmi yhteensä 1486 uutta tartuntaa.

Sairaanhoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on noussut. Seinäjoen keskussairaalaan on perustettu pandemiaosasto koronapotilaiden hoitamiseen.

Positiivisen PCR-testituloksen saaneelle lähetetään ohjeet tekstiviestillä. Tartunnanjälji-tyksessä priorisoidaan sote-yksikköjen tartunnat sekä riskiryhmiin kuuluvat.

THL:n uuden ohjeistuksen mukaan lieväoireisille perusterveille suositellaan kotitestin te-kemistä. Positiivista kotitestitulosta ei välttämättä tarvitse varmentaa terveydenhuollon PCR-testillä.

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla 1486 koronatartuntaa, joista noin puolet viikonlopun aikana. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 1205. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 6936. Yksin tammikuun aikana tartuntoja on todettu 2892.

Koska tartunnanjäljitystä ei ole enää mahdollista tehdä yhtä laajamittaisesti kuin ennen, tartun-nanlähteitä jää epäselväksi yhä enemmän. Selvitetyistä tartunnoista suurin osa tuli perhepii-ristä. Joukkoaltistumisia on tapahtunut viime viikollakin lukuisia: niin päiväkotiryhmissä, koulu-luokissa kuin työpaikoillakin.

Ilmaantuvuusluvut alueellamme jatkavat nousuaan: 14 vuorokauden ilmaantuvuus on nyt 1397 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 770 / 100 000 asukasta.

Positiivisten koronatestien osuus on noussut edelleen. Viime viikolla 28 % otetuista näytteistä osoittautui positiivisiksi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 18 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 15 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 85,7 % on saanut 1. rokotuk-sen ja 82,4 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 36,9 % alueen yli 12-vuoti-aista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 86,3 % on saanut 1. rokotuksen ja 82,9 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 38,5 % yli 12-vuotiaista.

Tällä hetkellä 16 kuntaa Etelä-Pohjanmaan 18 kunnasta on ylittänyt 80 % rokotuskattavuuden rajan 2. annosten osalta. Yli 12-vuotiaiden 3. annosten osalta kuntien prosenttiluvut vaihtelevat 30,0 % ja 49,7 %:n välillä.

Viime viikolla otettiin yhteensä 5448 covid-19-näytettä. Viive näytteenotosta tuloksen valmistu-miseen on nyt keskimäärin 31 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

 

 

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 17.1.2022 – 7.2.2022.

 

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla seuraavat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 mo-mentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan:

• 1 kohdassa tarkoitetut joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrasta-miseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat

• 2 kohdassa tarkoitetut yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöi-den allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

• 3 kohdassa tarkoitetut tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;

• Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palve-lujen toteuttamiseen.

Määräys on voimassa ajalla 17.1.2022 – 30.1.2022.

 

 

Nyrkin suositukset

 

1. Yksityistilaisuudet

Nopeasti heikentyvän koronatilanteen vuoksi yksityistilaisuuksia suositellaan siirtämään myö-hempään ajankohtaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi hautajaisten kohdalla), tulee tilaisuus järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti terveysturvallisista käytäntöjä noudattaen: hyvästä käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä huolehtimalla. Yksityisti-laisuuksiin tulee osallistua vain täysin oireettomana. Tilaisuuksiin osallistumisen tarpeellisuu-dessa kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turva-välejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja läh-töajoista on hyvä pitää vieraskirjaa.

 

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi kaikkea aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoi-mintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 31.1.2022 saakka. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa (esimerkiksi kansalaisopistojen ryhmiä) voidaan toteuttaa etäyhteyksien kautta.

Myös lasten ja nuorten ryhmä- ja kerhomuotoista harrastustoimintaa suositellaan tauotetta-vaksi 31.1.2022 saakka.

 

3. Etätyösuositus

Nyrkki jatkoi alueella voimassa olevaa etätyösuositustaan 13.2.2022 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpai-kalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

 

4. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityisti-lanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

 

5. Suositukset kouluun ja oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositellaan jatkettavaksi terveysturvallisia käytänteitä, kuten hy-västä käsihygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtimista sekä maskien käyttöä Nyrkin suosituk-sen mukaisesti. Opetusryhmien sekoittumista tulee välttää. Vähäisissäkin oireissa tulee jäädä kotiin.

 

6. Matkustus

Kaikkea matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille on syytä välttää.

 

7. Maskisuositus

Alueen nopeasti heikentyvän koronatilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:

· Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.

· Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja op-pilaitokset.

· Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.

· Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjes-tettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.

· Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testitulok-sen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

· Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulko-puolella.

· Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kai-kissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

 

 

Koronanyrkin kokouksen osallistujat 17.1.2022

 

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna

Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Minna Timonen, johtava ylilääkäri, JIK

Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY

Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Tuula Hannila-Handelberg, THL

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapuan kaupunki

Heikki Risikko, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY

Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP, kokouksen sihteeri

 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 24.1.2022 klo 12.30.

Jaa

Lue myös

Hyvinvointialue aloittaa vuodenvaihteessa – Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut poistuvat keväällä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Vuodenvaihteessa avataan myös uusi hyvinvointialueen yhteinen verkkosivusto osoitteessa www.hyvaep.fi. Jatkossa kaikki Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevat tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen verkkosivut tulevat poistumaan kevään 2023 aikana.

Lue lisää

Hyvinvointialueen tiedotuslehti jaetaan joka kotiin viikolla 46

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti jaetaan jokaiseen eteläpohjalaiseen kotitalouteen viikolla 46. Kyseessä on julkinen tiedote, joten lehti tulee perille, vaikka postilaatikossa tai -luukussa olisi mainoskieltotarra. 24-sivuinen, aikakauslehtityyppinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita

Lue lisää